-------------------------------------------------------------------------------------

3 Jun 2013      minor bugfixes

                       update to petsc-3.3 p6

                       model discretization

-------------------------------------------------------------------------------------